יונדאי i10 2021. יונדאי i10 INSPIRE, 2015

האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לפי תנאי שימוש אלה ככל שהמשתמש סבור שנעשה שימוש בלתי הולם בחשבונו, עליו לפנות לחברה באופן מיידי באמצעות האתר
המשתמש אחראי לשמור על סודיות החשבון, כולל הסיסמא שבחר המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר "כלכלי לייב" וביישומיו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם

יונדאי i10 INSPIRE, 2015

המשתמש יודע ומסכים כי רישומי החברה יהוו ראיה לכאורה לביצוע הרכישה על ידי המשתמש.

13
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר, ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום במערכת "כלכלי לייב" יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ואתר "כלכלי לייב" תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים בשל סיבות הקשורות ב"כלכלי לייב" בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב ל"כלכלי לייב" ואפשר לה לתקן את התקלה
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
איסור כנ"ל אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר
היתר עיסקא כל המתנהל בעסק זה הוא עפ"י היתר - עיסקא כפי המבואר בספר "הבית לאור ההלכה" או עפ"י "מלוה ה'" הפיקדון אינו מחייב את כרטיס האשראי אלא מחזיק את מסגרת האשראי בלבד
חברת "כלכלי לייב" פועלת עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 שמירת המידע והשימוש בו האתר רשאי לשמור במאגריו מידע זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: סטטיסטיקה, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין זכויות יוצרים וקניין רוחני א

יונדאי i10 INSPIRE, 2015

השימוש באתר מעיד על אישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים ומקבל אותם ללא כל סייג או תנאי.

22
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
מובהר כי המידע המפורסם הינו באחריות מנהלי המכרז בלבד ואין לחברה כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
במידה ואתר נסגר מכל סיבה שהיא הגולש יקבל פיצוי קלנדרי עבור תקופת התשלום העתידית
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות
כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם זכויות יוצרים וקניין רוחני המשתמש מצהיר כי התכנים והשרותים הניתנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים
הסרת המידע ממאגר האתר אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר הגשת הצעה במכרז כרוכה בהפקדת פיקדון להבטחת חיוביי המשתמש

יונדאי i10 INSPIRE, 2015

השירותים המסופקים באתר מהווים אמצעי טכנולוגי המעניק שירותי תיווך בין המשתמש באינטרנט לבין מנהלי המכרזים לצורך רכישת המוצרים הנמכרים על ידם ולחברה אין אחריות על המוצרים, טיבם, איכותם ואספקתם.

4
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
למשתמש בלבד תהיה הרשאה להשתמש בשם המשתמש כתובת הדואר האלקטרונית
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
ככל והמשתמש לא יעשה כן, הצעתו לא תהיה קבילה
יונדאי i10 INSPIRE, 2015
הסכמה לתקנון השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים - כולל מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו , מעיד על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, כפי שיתעדכנו על ידי "כלכלי לייב" מעת לעת, הכול כמפורט בתקנון זה, וכפוף ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנון זה, ויקיים אותם