אישור עירייה לטאבו. עיריית תל

בלחיצה על "שמור" יישמר הטופס, וכל המסמכים שצורפו, באופן מקומי, וניתן יהיה לגשת אליו בשנית דרך הודעת דוא"ל שתישלח לכתובת המייל שצוינה בטופס עם מילוי פרטי הנכס והבעלים המוכר , יאותרו הנכסים המבוקשים במערכת הארנונה
זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן הצהרה זו - אמת האישור שמופק על ידי העירייה תקף עד לסוף שנת המס או עד לשינוי מהותי בתנאים שבחשבון אי תשלום מלא החוב וכד'

עיריית תל

אנא התאזרו בסבלנות בזמן הטיפול.

טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות
לצורך הגשת בקשה לרשם המקרקעין, יש לוודא את זהות רשם המקרקעין ואת שיטת הרישום
עיריית תל
עיריית תל
יש להקפיד על נכונות ושלמות הנתונים
מטבע הדברים, בדיקות אלו עשויות לארוך פרקי זמן שונים לתשומת לבך, האישור שיופק בסוף הליכי הבדיקה יינתן ביחס לנתונים שהוזנו על ידך במהלך מילוי הטופס
לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב עד 31 התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת

עיריית תל

התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.

עיריית תל
עדכון לגבי מצב הבקשה, וכן תשובות אגף השומה והגבייה בבקשה להשלמת מסמכים או הודעה על גמר הטיפול בפנייה יתבצעו גם הן באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל
תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס
רק לאחר לחיצה על "שלח" יועבר הטופס לעירייה
טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות
חובה לאשר הצהרה האישורים הנדרשים הינם הבסיס להגשת בקשה לתעודת היעדר חובות
במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין לטאבו , ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה
אנו נעדכן אותך בכל שלב בטיפול בבקשה עיריית ירושלים שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות

תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים ובנושאים אחרים.

6
טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות
שימו לב: עליכם לציין על גבי טופס הבקשה את מספר הבקשה המקורי
עיריית תל
מיופה כח, המגיש את הבקשה בשם צד שלישי, נדרש לצרף לפנייה העתק מייפוי הכוח
טופס בקשה לקבלת אישור להעדר חובות
על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליכם להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה