ערכת איפור. ערכת איפור לילדות בנרתיק באישור משרד הבריאות

רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית
עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את המוצר מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים להלן: "דף המכירה" במקרה כזה יחולו הוראות הסיפא לסעיף 5

פלטות איפור של קרליין

במגוון ערכות האיפור המקצועיות מוצרים ייחודים כמו ערכת שימרים זוהרת וערכת החיטוב והפיסול — המעניקים לך יכולת מקצועית ליצור איפור מוקפד וטרנדי.

4
ערכת איפור
אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו
ערכת איפור
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא AS-IS
פלטות איפור של קרליין
ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי
באם החברה תחליט להעסיק אותך, לא יהווה דבר מהדברים והחומרים הכלולים באתר זה חלק מהסכם העסקה לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק
במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המוצר כי מפעילת האתר הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על מפעילת האתר החובות המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון

פלטות איפור של קרליין

במידה ובית המשפט המוסמך יקבע כי התנאים הנזכרים לעיל, כולם או חלקם אינן תקפים הרי שהנך מסכים כי התנאים המבוטלים יוחלפו בתנאים תקפים במידה ובתכלית הקרובה ביותר לאלו שבוטלו.

26
פלטות איפור של קרליין
בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות
פלטות איפור של קרליין
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני , בטלפון 1-800-221-412 או בפקס 09-7473233
פלטות איפור של קרליין
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפי ם באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר
ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש
אפשר גם שהתכנים יהיו עדכניים למועד פרסומם בלבד וישתנו לאחר מכן שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד

פלטות איפור של קרליין

מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

איפור פנים
מרקמים, גוונים וצבעים רבים ומגוונים, המותאמים לרגעים השונים והמגוונים של היום
ערכת איפור
עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק החוזים חלק כללי , תשל"ג
ערכת איפור
היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהיר, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשה על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את הרכישה