חישוב ריבית והצמדה. מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה

לדעתי, הרציונל לחיוב בריבית גם כאשר הדוח מוגש בזמן נעוץ בכך שחובתו של נישום לשלם במהלך השנה את מלוא המס הנדרש ממנו אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע
זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות לחברה קישורים ופרסומים החברה אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד

מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר.

מחשבון ריבית
המשיב - עו"ד בתחום המסים
חשבים ה.פ.ס מידע עסקי
השאלה: בשומה ששולחת רשות המסים מס הכנסה יש חיוב ריבית על יתרת המס לתשלום
חוק פסיקת ריבית והצמדה
שיעור הריבית קבוע בסעיף ל ועומד על 4% לשנה
עבד ברשות המסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור
משום כך, אם לדעת הנישום יש סיבה ראויה לכך, יש מקום כי יגיש בקשה זו להקלה במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע

חוק פסיקת ריבית והצמדה

עו"ד משה גבע משיב: סעיף ל, התשכ"א-1961 להלן: "ה" קובע כי על הפרשי שומה יחולו הפרשי ריבית והצמדה שיחושבו מתום שנת המס שבה מדובר ועד למועד התשלום.

28
מחשבון ריבית
דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד
מחשבון ריבית
האתר מופעל באמצעות חברת 'דטה חוק ומשפט בע"מ', להלן: "החברה" כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה
חשבים ה.פ.ס מידע עסקי
ההנחות הניתנות ע"י החברה במסגרת המבצעים מתבססות על מחירון החברה למוצרים השונים