חוק החוזים כללי. המסגרת ×”× ×•×¨×ž×˜×™×‘×™×ª להסכמי מכר

קיבול לאחר פקיעה קיבול של הצעה לאחר שפקעה, כמוהו כהצעה חדשה בפס"ד אדרס חומרי בניין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג
ככלל כל סיכום בין צדדים יכול להיות חוזה בתנאי שיש ג"ד ומסוימות השופט ברק כותב פס"ד שבו נקבעים למעשה 3 כללים חדשים לפרשנות חוזים

חוק החוזים (חלק כללי)

חוזה פיקטיבי סעיף 13 יכול ויהיה למטרות חיוביות לדוגמא, הורה שרוצה מתנה לא' מילדיו; הוא יכול לעשות חוזה פיקטיבי של הלוואה עם בנו — וזאת למניעת מטרה קינאה בין האחים.

12
המסגרת ×”× ×•×¨×ž×˜×™×‘×™×ª להסכמי מכר
תחולה א הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון
המסגרת ×”× ×•×¨×ž×˜×™×‘×™×ª להסכמי מכר
התרופות המוכרות בחוק הן אכיפה, ביטול הגורר בעקבותיו השבה , ופיצויים
חוק החוזים (חלק כללי)
סעיף 11 קובע שקיבול תוך כדי שינוי כמוהו כהצעה חדשה: קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוהו כהצעה חדשה
שאלה שבה נחלקו העמדות היא האם מבחן "הכוונה ליצירת יחסים משפטיים" הוא מבחן נפרד וחיצוני ליסוד "גמירת הדעת" האמור בחוק החוזים, או שמא הוא מבחן הנטמע והכלול בו סעיף 18: מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה
קיבול הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע והמעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה סעיף 31: חריגים להשבה ההדדית בחוזה פסול אבל יש חריגים: בבטלות לפי סעיף 30 רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן ובתנאים שימצא לנכון, לפטור צד מהחובה לפי סעיף 21, כולה או מקצתה, ובמידה שצד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה — לחייב את הצד השני בקיום החוב שכנגד, כולו או מקצתו

פרק א': כריתת החוזה

לשיטה זו, אנו צריכים להסתכל על הטווח הארוך — מה ילמדו מגישת הצדק המקיימת חוזה שיש בו פסלות גם אם מצד הנמקה של עשיית צדק לנפגע מידי רשע? קיים קשר סיבתי קש"ס סובייקטיבי בין הכפייה לכניסה לחוזה.

22
שימי קדוש
החוק קובע כי בעסקאות אלו, כל עוד לא התקבל אישור הנציג אין לעסקאות הללו תוקף, גם אם הוא נראה בגיר וגם אם זו עסקה המקובלת בקרב קטינים
שימי קדוש
אין הוא חייב בהודעת קיבול, ולא נדרשת ממנו כל התנהגות אחרת אשר תעיד על קיבול
חוק החוזים (חלק כללי)
ב קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף