הרב מרדכי אליהו. צפו: הילולת הרב מרדכי אליהו

יש להעיר שבהכנת "גוגל-מוגל" אין איסור רפואה כלל, למרות שאסור לחולים לאכול מאכלים שאין דרך הבריאים לאוכלם, שכן האיסור קיים רק כשיש לו מכה או פצע, ואסור באמת להכינו לצורך כאב גרון וכיו"ב, וראה בהרחבה להלן פרק ק"ה "חולה שאין בו סכנה" סעי' כ"ד פס"ד אודות היעודים הגשמיים המוכרחים לקיום התומ"צ
ברגע שהרופא התכוון לשים עלי את המכשיר הוא החליט לצלם שוב כדי לראות איפה בדיוק הגידול נמצא ומ"מ הטוב ביותר לתת מלח בסלט מיד לפני האוכל, וגם שיתן בסלט את השמן קודם המלח ובכך אין בזה דרך כבישה

פרק קב

אמירת "לשם יחוד" למנהג חב"ד רק פעם אחת ביום לפני "ברוך שאמר".

צפו: הילולת הרב מרדכי אליהו
והטוב ביותר שיחתוך כל מה שצריך מערב שבת
מרדכי אליהו
פגישת הרב מרדכי אליהו ויונתן פולארד
הרב פוסע את המרחק הקצר שמפריד בינו לבין המכשיר
אבל היום לאחר הביקור אצלו, ראיתי שהוא למעלה ממלאך עלינו ללמוד מכ"ק מרן רבנו האדמו"ר שליט"א ולעשות ככל שביכלתנו למען לא ישאר ילד יהודי אחד ללא תורה ח"ו"
ברכתי אליו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, עוד ימשיך להניב, עוד ימשיך ללמד, עוד ימשיך להנהיג כרגע יצא רק על ספר שמות

פגישת הרב מרדכי אליהו ויונתן פולארד

הוא היה מתאר את הרבי בתיאורים המופלאים ביותר, בכל הזדמנות שרק ניתנה לו.

פגישת הרב מרדכי אליהו ויונתן פולארד
כה"ח שם ס"ק י"ט, כ"ד, ל"א , משנ"ב שם ס"ק י"ג , מעשה ניסים לרב ניסים כצ'ורי סימן ט"ו , פנים מאירות ח"א סי' ט"ז
מרדכי אליהו
מרדכי אליהו
הוזכרו הניסיונות ב ה ושהיחידים שהתגברו עליהם היו אותם שלמדו את
אמנם, מאחר שביצה נאכלת חיה רק בשעת הדחק — מותר לעשות כן רק לאדם שהציבור זקוק לו והוא צרוד מאוד, כגון רב שצריך לדרוש או חזן שאיבדו את קולם, אבל לא כדי להנעים את הקול ומכאן נלמד לעניין עגבניות "שרי" שגם גדלים בכמין אשכול, כיון שרוב אכילתם היא אחרי שפירקו אותם מהאשכול, כל המביא לשולחנו אשכול ורוצה לפרקן, עובר משום דש
ראה ברמ"א סי' שכ"א סעי' י"ג , משנ"ב שם ס"ק מ"ח-מ"ט וראה במשנ"ב סי' שכ"א ס"ק ס"ח בשם המג"א ס"ק כ"ד

פגישת הרב מרדכי אליהו ויונתן פולארד

ראה שו"ע יו"ד סי' ק"ה סעי' א', וסי' צ"א סעי' ה' , משנ"ב סי' תמ"ז ס"ק מ"ב-מ"ג , וראה לעיל הערה ג' בשיעור הזמן שנכבש.

21
פרק קב
דהיינו שלדעת רש"י טעם האיסור הוא משום תיקון, ולרמב"ם הוא משום שנראה ככובש שאסור מדין כבוש כמבושל
האתר הרשמי של אביהם של ישראל • אתר הרב מרדכי אליהו
החסיד שהביא לו את החוברת העביר לרבי את תגובתו, והרבי אמר שאכן הוא אמר זאת משמו של האר"י, ובטעות לא נדפס כן
מרדכי אליהו
משום איסור הכנה משבת לחול