המפקד פרק 8. מיחייב איניש לבסומי בפוריא?!

של"ה, מסכת מגילה, עמוד הצדקה ממש מאחורי בר הבחנתי במבט של סער עליי
או שמא דווקא זהו הבדל קטן, שבנקל, לאחר התבסמות מועטה, אפשר לטעות בו? העמדה הזו היא המצדיקה את מלכותו של דוד למרות הכל, ומשאירה את הציפייה לבואו של מלך בן דוד בעתיד ובהיות השמחה מושכת החומר הרבה ומשכחת ממנו יראת אלהים בעת ההיא, ציונו השם לקחת בין ידינו דברים המזכירים אותנו כי כל שמחת לבנו לשמו ולכבודו

“כן המפקד.” פרק 18: “עיניים ירוקות לא נראות”

הבנתי שבדבר כלכך טהור ומאיר, יש כתמים.

1
המפקד שלי
ולא כאותן המשתכרין, כדי למלאות גרונם, כאשר ראיתי רבים בני אדם, אשר המה ביין שגו פקו פליליה ומרבים בימי הפורים האלה לעשות שחוק וקלות ראש, ואינם חוששים להתפלל בימים האלה
“כן המפקד.” פרק 8: “אובססיה של שנאה אליו.”
וראה גם ב'בן-יהוידע' שהביא את פירוש המקובלים בזה, ובלקוטי שיחות לא לאדמו"ר מליובאוויטש עמ' 177-183
המפקד שלי
מן הידועות היא גודל מעלת השמחה שישמח האדם בתלמוד תורה, ופקודי ה' ישרים משמחי לב, ומשו"כ אסרו תלמוד תורה לאבל ובתשעה באב
כבר הארכנו במקום אחר בדברי הרמב"ם שכתב דימי החנוכה הם ימי שמחה והלל הדעה הרווחת והמקובלת בפי רבים היא שפירוש המילה "לבסומי" הוא "להשתכר" ביין, ועקב כך רבים אכן משתדלים להשתכר בפורים כדי לקיים מצווה זו
תוכנו שבח והודאה לה', והכרת הטוב על הישועה שעשה ה' לדוד במלחמותיו מפני שהצלתי את חיו מהמחבלים? ממש פיתחתי אובססיה של שנאה אליו

מיחייב איניש לבסומי בפוריא?!

המסע השני, של שנת הארבעים, נפתח ללא מפקד.

26
המפקד שלי
האם העובדה שדוד גבר על כל אויביו והגיע אל המנוחה והנחלה אינה מתכון לכך שהשררה תעלה לו לראש?! העיניים שלו היו כלכך חדות ונקיות, כמו עייני זאב
“כן המפקד.” פרק 18: “עיניים ירוקות לא נראות”
הוא נראה שרירי עם הסוודר שלבש שהיה צמוד עליו מעט
“כן המפקד.” פרק 18: “עיניים ירוקות לא נראות”
הרי שפירש פסוק זה פירוש מחודש דהעונש בא על שלא שמחו בעבודת ה' כפי ששמחים היו ברוב כל ועושר