בבא קמא משחקים. אז ימלא שחוק

והובא גם בחיי אדם כלל י"ד אות ד' , וראה במור וקציעה סימן ש"כ מש"כ בזה יהודי כתב:250 רבנים ובראשם הרב הראשי יצחק יוסף - שיגרו מכתב מיוחד לנשיא ארה"ב דונאלד טראמפ, על הצעד האמיץ שלו בהכרזת הריבונות הישראלית בירושלים

מפרץ ההרפתקאות

וכן כתב הרמב"ם בפרק כ"א הי"ג וכן נראה שהוא דעת הרא"ש שם שהעתיק דברי הרי"ף ולא חלק עליו, וממה שכתבתי בסמוך יתבאר לך דלא מיתסר לסחוט למימיהן אלא בסוחט לתוך הקערה, כלומר שאין בה אוכל, אבל לסחוט לתוך האוכל — מותר, דמשקה הבא לאוכל כאוכל דמי לדעת הרי"ף וסייעתו", ע"כ.

אז ימלא שחוק
ובבא"ח ש"ש פרשת יתרו ז' יובא בהערה ח'
ייטב
וראה משנ"ב שם ס"ק י"ד ובבא"ח ש"ש פרשת יתרו סעי' ז' הובא בהערה הבאה, וראה עוד בכה"ח שם ס"ק כ' מש"כ בזה
ייטב
וע"ע שו"ת קול אליהו שבת פרק כ"ב שאלה ו' ועוד שהסחיטה היא דרך אכילה, וכלאחר יד
נכון שכלפי הציונים זה משנה הרבה, ולהם זה משמעותי מאוד והביא המשנ"ב שם ס"ק כ"ב את שני תירוצי הב"י, והוסיף שיהא נפק"מ ביניהם: "ולפ"ז בזמן הזה שידוע שממלאין חביות למאות לשתות עם פאנ"ש באיזה מקומות, צ"ע גדול אם מותר לסחטן בשבת לתוך משקה, דאפשר דדמי לתותים ורמונים, כיון דדרך לסחטן בכלים בפני עצמם"
ואם אתה חולק על זה אתה כופר בהנהגת השי"ת

יחידת חילוץ

אני לא שומע תקשורת לא חרדית ולא לא חרדית, רק אמרתי שצריך לזכור שיש רבש"ע בעולם שעושה את הכל לטובה, והכל בחשבון מדוקדק, וכל זה כולל הקמת המדינה.

23
יחידת חילוץ
וטעם האוסרים הוא, שפירות בוסר אינם ראויים לאכילה בפני עצמן והאוכלם בטלה דעתו אצל כל אדם, וכיון שעל ידי סחיטתם הפכו ראויים למאכל הרי זה כבורר אוכל מתוך פסולת
אז ימלא שחוק
ידוע על רב מתימן שאמר "מפני חטאינו גלינו לארצינו" וקילסוהו
פרק צו
ב אני מבקש מהקנאים לא לתקוף אותי, כי אני בכל מקרה לא מעוניין להיכנס לוויכוחים, ואני לא מתכנן לענות
אך כיצד יתכן הדבר שיש כאן עדות אחת, הרי אוריה התנבא על בית ראשון ואילו זכריה מדבר על בית שני, ואין כאן שני עדים לכאורה, שיעידו שניהם על אותו הדבר בדיוק? ועי' עוד בה"ל שם ד"ה "מותר לסוחטן" ובשו"ת קול אליהו שבת פרק כ"ב שאלה ז' בכל מקרה כל מה שכתבתי הם השקפות צרופות שמקובלנו מרבותינו אני לא מעוניין להיכנס לפינות כאלו ואחרות אלא רק לקבל האמת ממי שאמרה ולא לא משנה מה היא
אין ספק, שאם לא מדינת ישראל, היו כבר מדינות העולם גרמניה, צרפת, פולין ועוד, ואולי אפילו אנגליה, עושים צרות צרורות ליהודים וכן פסק בשו"ע שם סעי' ב' , וז"ל: "זיתים וענבים שנתרסקו מע"ש — משקים היוצאים מהם מותרין; ואפי' אם לא נתרסקו מע"ש, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אף על פי שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית — מותר לשתותו בשבת, שכל יין היוצא מהענבים מתבטל ביין שבגיגית"

משחקים לשניים, משחקים לשני שחקנים

אך ישנה סיבה נוספת להזכרה של סעודת שלמה בשעתו, ביום זה.

30
בבלי בבא קמא
שיש פיגועים לרוב בירושלים זה כבוד לירושלים? וכתב כה"ח שם ס"ק כ"ח : "ושלשה דינין יש בענין זה: לתוך האוכל — מותר לכתחלה, לתוך המשקה או לתוך הכוס או לתוך הקערה סתם — חייב חטאת, אבל פירש דלאוכל קא בעי ליה — פטור אבל אסור"
פרק צו
בבלי בבא קמא
וכן הסכים בנשמת אדם כלל י"ד אות ג' לאסור אפילו לאכול לאלתר אלא שכתב שם טעם אחר משום דש, יעו"ש