הנחת תפילין שעה. שעת הנחת תפילין

יהודי שניחן בכישורים גאוניים יוצאי דופן, והוא ידען עצום בענייני הלכה, המשמש "ריש-מתיבתא" באחת מישיבות חב"ד אם אינו יכול להניחו לאחר זמן זה, ואף לא לזמן קצר מאוד במשך היום, ניתן להקל להניחם בזמן מוקדם יותר מעלות השחר בשבוע זה הזמן הוא: 4:44-4:49
זמן טלית ותפלין הרשום בלוח של הישיבה הוא שעה בדיוק לפני הנץ, וזה ע"פ עדות החכם והתוכן ר' יהוסף שווארץ ראה בשו"ת איש מצליח חלק א' סימן ט"ו דף נ"ב ע"ב, ובהערות שיח אלעזר שם , ועוד פוסקים או דוגמא אחרת: ר' יוחנן, שהקפיד מאוד בתפילין כדברי הגמרא ביומא פו, א , נמנע מלהניח למשך כל היום? ואולם, כיון שרק כמה אנשים יחידים עשו זאת — כמו לדוגמא אלישע בעל כנפיים — מחשיבה זאת הגמרא כמסירות נפש במידה שלא מספיקה לפי הראוי למצוות תפילין"

הנחת תפילין בתשעה באב

ואם יראה לו שיכול לעמוד על עצמו בשעת קריאת שמע — יניח תפילין בין אהבה לקריאת שמע.

זמן הנחת תפילין בבוקר
וכן נוהגין באשכנז, בשעת ברכה נותנין לחתן אפר בראשו במקום תפילין דכתיב "לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר" ופאר היינו תפילין, אלמא במקום תפילין מנח ליה
שעת הנחת תפילין
ומזה כמה שנים נתפשט המנהג ברוב הקהלות שבירושלים להתפלל שחרית בצבור בטלית ותפילין בתשעה באב, אלא שיש יחידים שנוהגים ללבוש התפילין בשחרית בביתם ומתפללים גם כן בבית, ואחר כך באים לבית הכנסת לומר קינות ולקרות בספר תורה
שאלה בקשר להנחת תפילין וזמני הנחת הפתילין
ולדעת שאר האחרונים הנ"ל יש דעות כיצד לנהוג, והנלע"ד כתבתי
וקצת חכמים נוהגים להניחם בימים שבין ר"ה ליום הכפורים אחר התשובה והטבילה והוודויין וכן הדבר נכון בעיני" לפי המאירי, אפוא, לא כדאי להניח תפילין בכל יום בגלל שיש חשש שלא יהיה מספיק נקי או שלא יסיח דעתו מהם שאלה: שאלה: ערב טוב הרב, אני קם כל יום בשעה 6 כדי לארגן את ילדים ולהספיק לעבודה
אולם מפורסמים דבריו של מרן בהקדמה לספרו ה'בית יוסף' שבמנהגים שקדמו לו, אין לפסוק כמותו ובלוח של הישיבה אנו מחשבים הדקות הללו לפי "שיטת המעלות", כפי שביאר באורך מרן ראש הישיבה באור תורה טבת תשנ"ה סימן מ"א

זמן הנחת תפילין בבוקר

אולם קיימת גישה אחרת, הקוראת אחרת את הדברים ומשרטטת שרטוט שונה.

5
שעת הנחת תפילין
שזהו שמושא רבא, וכמו שכתב הרב כף החיים בסימן ל"ז אות י', והרב בן איש חי שנה א'
שאלה בקשר להנחת תפילין וזמני הנחת הפתילין
שימו לב היטב ללשון בעלי התוספות: והא דאמרינן בפ"ק דראש השנה דף יז
שאלה בקשר להנחת תפילין וזמני הנחת הפתילין
מה שמים קודם, ציצית או תפילין? מקורות: סי' ל' ס"א ומ"ב שם
מי שלא הניח בתפילה יניח תפילין עד לשקיעת החמה זמן "עלות השחר" אינו 92 דקות לפני הנץ, אלא 72 דקות
אלא שהנקודה היא, כפי שזו עולה מכל המקורות הפרושים לעיל, שכנראה היו כאלה שלא הניחו תפילין בגלל החלישות שהתחוללה במצווה, ובהחלט סביר להניח שדבר מסוג זה עשוי ליצור פתח למסורות שונות ראה גם במאמר שלינקקתי אליו לעיל להבנה יותר מדויקת עדויות נוספות מזמן הראשונים בתחילת הפוסט הבאתי סיפור שהגמרא מספרת במסכת שבת בנוגע ל"אלישע בעל כנפיים"

זמן הנחת תפילין הכי מוקדם

האם יש הילולה בתאריך הפטירה שלו יא חשוון? וכמו שהעיד בשו"ת קרית חנה דוד חלק ב' דף קמה ע"ד.

24
שאלה בקשר להנחת תפילין וזמני הנחת הפתילין
אלא שתחילה הוא סטה מדרכו צעד, אחר כך עוד צעד, עד שבשמשך הזמן הוא מצא את עצמו במעמקי יער אבות מרחוק מכל ישוב אנושי
מה היה הנוהג המפתיע במשך תקופה בהיסטוריה היהודית שקשור למצוות תפילין, ומה גרם לו?
תשובה: מאת מרן הרב מרדכי אליהו לגבי הרגשת יציאה ולחץ בבטן בעת התפילה ועלייה לתורה
מה היה הנוהג המפתיע במשך תקופה בהיסטוריה היהודית שקשור למצוות תפילין, ומה גרם לו?
מאמר ארוך בנושא כתב הרב מנחם כשר בספרו תורה שלמה, כרך יב פרשת בא עמ' רנט